Tápiószele község mûvelõdési házában szépszámú közönség elõtt 2008. november 15-én „Úrjövet-emlékezés és várakozás” címmel elõadás hangzott el a közelgõ advent, valamint „A Biblia éve 2008” jegyében.   

Basa László írása a szerzõ képeivel

Urbán Mária, a mûvelõdési ház vezetõje többek között a következõket mondta bevezetõjében: „2008 a Biblia éve”, a könyvek könyve, nem hiszem, hogy a keresztény világban él olyan ember, aki nem hallott volna róla. Legyen az ember hívõ vagy ateista, a Biblia üzenete megérint bennünket. Bölcs, idõt álló gondolatai a helyes utat mutatják, az utat, amelyen oly sokszor eltévedünk…”

Kármán János katolikus plébános örömének adott hangot, hogy az elõadó a település szülötte, magasan képzett teológusként az elõadása nyomán hiteles gondolatok ébredhetnek bennünk, áhítat az Úr eljövetelének közelgõ ünnepe iránt. Mezõ Istvánné tiszteletes asszony a község református gyülekezetének nevében köszöntötte a karácsonyi ünnepkör elsõ helyi rendezvényének résztvevõit.

Mindhárom köszöntés az elõadó eddigi pályafutása, tudományos tevékenysége méltatását és elismerését is tartalmazta. Valljuk be õszintén: nem mindennapos –különösen nem a katolikus vallás körében-, hogy nõ rendelkezik ilyen magas teológia végzettséggel és képzettséggel.

Dr. Szatmári Györgyi a nagykõrösi Arany János Gimnázium elvégzése után 1990-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát kapott. 1991-ben ugyanitt a számítástechnika szakos középiskolai tanári oklevelet is megszerezte. 1998-ban a Szegedi Hittudományi Fõiskolán teológia bakkalaurátust –babérkoszorús egyetemi fokozatot- , majd 2001-ben a római Pontificia Universita Gregoriana-n biblikus teológia szaklicenciát kapott. 2008. júniusában doktorált a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi karán.

2001 szeptemberétõl a Szegedi Hittudományi Fõiskola Biblikus Tudományok Tanszékén tanársegéd, majd adjunktus. 2008 szeptemberében nevezték ki fõiskolai docenssé. Szintén idén szeptembertõl Budapesten, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskolán is elõad mb. fõiskolai docensként.

Az elõadó bevezetésként ismertette az „advent” szó jelentését, mely az Adventus Domini, az Úr eljövetele kifejezésbõl származik. Az advent négy hetes készülõdés a karácsonyra, a várakozás évente megújuló légkörét viszi az emberek közé. Térkép segítségével nyomon követhettük a kiválasztott nép, a zsidók vándorlását, a Kr.e. VI. sz.-i babiloni fogság történetét. Az elõadás fontos elemeként került bemutatásra a zsidók több évszázados történelme részeként a Messiás-várásnak a kezdetekhez visszanyúló alapélménye.

Az ószövetségi gyökerek, a zsidó vallás és Isten kiválasztott népének élete és szokásai mintegy megelevenedtek az elõadó elmondása alapján. Több esetben –mintegy bizonyítva állítása hitelét- kivetített bibliai idézeteket láttunk, számos esetben citálás történt a szent könyvbõl. A mondandó megértését segítették Sieger Köder festõmûvész kivetített bibliai tárgyú képei, melyen az elõadó szimbolikus jelentõségû összefüggéseket értelmezett.  Ugyancsak –mintegy kiemelve a Biblia vallás-és kultúrtörténeti jelentõségét- többször hallottunk korabeli veretes idézeteket neves bibliafordítók és magyarázók értelmezésébõl. A mondanivaló emocionális töltését szolgálták a személyes vallomások: a teológiai pályán történt elindulás, a vallásos nagymama élettõl való búcsújának felidézése.

Lukács evangéliumát forrásul használva az elõadó a karácsony, a hit, az élet, az ítélet ádventjének filozófiai és teológiai értelmezését adta a figyelmes hallgatóságnak.  Az elmondottak hitelét az elõadó látható hite erõsítheti vagy annak hiánya teheti igaztalanná. Györgyi egy pillanatig sem hagyott kétséget afelõl, hogy nála a tudományos alaposság és a hitbéli meggyõzõdés egy tõröl fakad.

Az elõadásnak –melynek több, a környezõ településekrõl eljött- egyházi személyisége, hívõ és ateista összetételû hallgatósága volt, szemmel láthatóan nagy sikere volt. A mûvelõdési ház egy kisebb helyiségében a résztvevõk egy, a református egyház által összeállított bibliatörténeti vándorkiállítást is megnéztek.

Készülve és anyagot gyûjtve a cikk megírásához, az Interneten a keresõbe beütöttem Györgyi nevét. Az itt szerzett információk tovább növelték bennem a tisztelet és az elismerés érzését. Az egyik honlapon a magyar biblikus tanárok értekezletérõl olvastam tudósítást, ahol egyedül Györgyi képviselte a nõi nemet. Láttam az elõadásairól szóló híradásokat Sarkadtól Szentesig, idõt szakít arra, hogy hittanórát tartson a Szegedi Alsóvárosi Ferences Plébánián, vagy recenziót írjon egy könyvrõl.

Azt hiszem Györgyi számára is jelentõs állomás lesz az a december 8-án sorra kerülõ elõadás, melynek a Faludi Ferenc Akadémia ad majd otthont. A „Pár(huzamos) beszédek” sorozaton belül „A nõk helyzetének teológiai és kinyilatkoztatott alapjai” c. kettõs elõadás –katolikus teológus és a muszlim vallás képviselõje- az iszlám és a kereszténység szempontjából egyaránt fontos témákat állítja párhuzamba, hasonlítja össze. Egy tudományos pálya számára igen szép feladat egy ilyen kihívásnak megfelelni, melynek jelentõségét az igen sok katolikus és muszlim vallási honlapon feltüntetett értesítés külön is alátámasztott.

Gratulálunk a Tápiószelérõl indult, a sok tekintetben rendhagyó oktatási és tudományos pályán szép sikereket elért Dr. Szatmári Györgyinek.

Basa László