Száz évvel ezelőtt, 1915. február 28-án az addig szórványban működő nagykátai református gyülekezet nagy lépést tett a teljes önállóság felé vezető úton: fiók-egyházközséggé alakult. A nagykátai reformátusok centenáriuma A centenárium mellett további jeles évfordulók indokolták, hogy a Nagykáta-Tápióvidéki Missziói Református Egyházközség a 2015-ös évet a közös emlékezés és ünneplés esztendejévé avassa. Közvetlenül a 100. évforduló jegyében február 8-március 1. között hat rendezvényből álló rendezvénysorozat megtartására került sor. KÉPEK

Csillag született…

„Csillag született – ezzel a címmel tartotta Mészáros János Elek, a 2012. évi országos tehetségkutató verseny győztese jótékonysági koncertjét 2015. február 8-án a nagykátai református templomban. Ezzel megkezdődött a gyülekeztünk megalakulásának 100. évfordulója emlékére rendezett ünnepségsorozat.

„Kaptunk dalokat. Szépen sorba állítottan. Oka volt mindegyik helyének. Énekelt tisztán, szépen, magabiztosan, szenvedéllyel, átélten, őszintén, szívvel…Hittel és hitelesen…” –írta Szabó Krisztián a „Híd” c. gyülekezeti hírlevél 2015. évi februári számában.

„Nem téríteni jött. Nem fájt abból semmi, amit mondott, a katolikusnak sem, a bizonytalan hitűnek, vagy a hitmentesnek sem. A maga istenes dolgát nem példának hozta. Reformátusként református templomban volt, hát beszélt róla szép, szerény szavakkal. Beszélt a hazáról, a haza szeretetéről is. Merthogy ő magyar énekes. És szeret magyarul énekelni. Sőt, magyar dalokat szeret énekelni! Kodályt, Erkelt, népdalokat, operettet…Bánk bán áriáját, a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarországot, vagy a Kell még egy szót…” tudósított a koncertről a tapiokultura.hu hasábjain Tarnavölgyi László. Mészáros János Elek – „Sztármentesítetten”az igazi!

Kiállítás a nagykátai reformátusokról

A centenáriumi rendezvénysorozat második eseményére február 21-én került sor. A nagykátai tájházban kiállítást nyitottunk meg, mely alkalmi gyűjtemény a múlt és a jelen tárgyi, dokumentatív eszközeivel tárta elénk az elmúlt száz esztendő krónikáját. A kiállítás anyagának gyűjtését, rendszerezését, elhelyezését Pintácsi Éva gyülekezeti tag végezte.

Makay László lelkipásztor köszöntője után a terényi CSAK TE családi kórus előadását hallgatta meg a népes közönség, majd Basa László helytörténész előadása hangzott el. A kiállításról és a megnyitó ünnepségről részletes tudósítás olvasható a tapiokultura.hu-n. A nagykátai reformátusok centenáriumi kiállítása 17 órakor a református templomban a terényi kórus műsorát élvezhette a közönség.

Emlékezés Szabó István lelkipásztorra

2015. február 22-én, a szokásos vasárnap délelőtti istentisztelet után a gyülekezet tagjai együtt látogattak ki a nagykátai temetőbe, hogy emlékezzenek Szabó István lelkipásztorra, a gyülekezet 1950-1962 között volt egyházi vezetőjére. Szabó tiszteletes úr volt az első helyben lakó igehirdető lelkipásztor.

Makay László lelkipásztor és Basa László helytörténész idézte fel a teljes önállóságát elnyert nagykátai gyülekezet lelkészének életét és munkásságát. A gyülekezet jelen lévő tagjainak közösen elmondott imádságai, elénekelt zsoltárai fejezték ki még az utókor tiszteletét és megbecsülését. A megemlékezés –melyen jelen voltak Szabó tiszteletes úr leánya és családjának tagjai- végén a gyülekezet lelkésze és gondnoka koszorút helyezett el a síron.

Író-olvasó találkozó a városi könyvtárban

2015. február 27-én a városi könyvtár földszinti különtermében gyülekezeti rendezésben került sor Lackfi János –aki nem először járt Nagykátán- író-olvasó találkozójára. A megjelenteket Lugosiné Urbán Erzsébet igazgatónő köszöntötte. A délután moderátora Makay László lelkipásztor volt, aki rögtön fel is tett néhány kérdést vendégének.

A kérdésekre adott válaszok után a népszerű író saját műveiből, verseiből olvasott fel részleteket, majd válaszolt az olvasók kérdéseire. A jól sikerült író-olvasó találkozó végén Lackfi János dedikálta műveinek megvásárolt példányait.

Ünnepi istentisztelet püspöki igehirdetéssel

A centenáriumi rendezvénysorozat 2015. március 1-jén hálaadó ünnepi istentisztelettel zárult. A nagykátai református templomot ebből az alkalomból megtisztelték megjelenésükkel a gyülekezet egykori lelkészei, az egyházközséggel kapcsolatban álló gyülekezetek lelkipásztorai, a kistérség és a város vezetői, a katolikus egyház plébánosa, a gyülekezet tagjai. A református elöljáróságot Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Takaró András, a Délpesti Református Egyházmegye esperese képviselte.

Ha jubileumra hívnak, csak olyanra megyek el, amiben legalább két nulla van. Itt most száz esztendőt ünnepelünk. Száz éve szerveződött meg ez a kis közösség, és ez a száz esztendő sok nehézséggel, küzdelemmel. könnyel, de sok reménnyel, örömmel és hálaadással van tele. Egyszóval mondhatjuk, hogy ez már történelem”…kezdte ünnepi igehirdetését Bogárdi Szabó István püspök.

Takaró András esperes laudációjában felidézte mindazon lelkipásztorok életútját, akik a centenárium alkalmából először vehették át a dr. Farkas László gyógyszerész, presbiter emlékére alapított emlékplakettet. Ebben az elismerésben részesült a Nagykátán szolgálatot teljesített Gulyás László (1928-), Komlósi Péter (1938-), Szabó István (1909-1962), az elismerést lánya vette át, Kiss Endre József (1951-), Velkei Istvánné korábbi gondnok és presbiter.

Köszöntötte a jubiláló gyülekezet Vízi Zsuzsanna, a Szentmártonkátai Református Egyházközség lelkésze, Agócs Pál, Nagykáta Város alpolgármestere, Tóth András esperes-plébános, Czervan György államtitkár, országgyűlési képviselő. A lázári testvérgyülekezet üdvözletét Képíró Gyula lelkipásztor tolmácsolta, aki a jeles alkalomra egy szép emléktáblát adományozott a nagykátai közösségnek. Levélben köszöntötte a kátai gyülekezetet a Kecskeméti Református Egyházközség, Kanyó Sándor tápióbicskei polgármester. (A tápióbicskei reformátusok a nagykátai gyülekezet filiáját képezik.)

A hálaadó ünnepi istentisztelet a Himnusz eléneklésével ért véget, majd a művelődési központban ünnepi fogadásra került sor.

Basa László

IRODALOM

- Tarnavölgyi László: Mészáros János Elek – „Sztármentesítetten” az igazi. tapiokultura.hu, 2015. február 09.

- Basa László: A nagykátai reformátusok centenáriuma. tapiokultura.hu, 2015. február 18.

- Basa László: A nagykátai reformátusok centenáriumi kiállítása. tapiokultura.hu, 2015. február 24.

- Híd. A Nagykátai Református Gyülekezet hírlevele. 2014. október-2015. február.

- www.100ev.reformak.hu (Szerk.: Szabó Krisztián)