1. Az 1848. szeptember 29-iki pákozdi csata képe korabeli metszeten ábrázolva.(reprodukció)       

Basa László írása.      

Kettõs évforduló, a pákozdi csata 160., a csata újkori emlékápolásában való elsõ nagykátai részvétel 10. évfordulója indokolja ezt a visszatekintést. 

1848. szeptember 29-én elsõ jelentõs gyõzelmét aratta a magyar honvédség a forradalom eredményeit megsemmisíteni akaró ellenség fölött.

2. Rakó József, a Magyarország Felfedezõi Szövetség elnöke köszönti a szövetség pákozdi emlékútjának résztvevõit. (1998. IX. 26) Basa László felv.160 éve nagykátai és tápiómenti nemzetõrök, honvédek is harcoltak a Velencei-tó partján, s napjainkban pedig ugyancsak e térségbõl katonai hagyományõrzõk mûködnek közre a csata évfordulóinak emlékõrzõ rendezvényein.

3. Hagyományõrzõk 1998-ban a Mészeg-hegy lejtõjén. A háttérben az 1948-ban állított emlékmû. BL felv. 1848 nyarának végén Jellasics horvát bán hadai délrõl betörvén az országba óvatos lassúsággal haladtak elõre a fõváros irányába, hogy a bécsi udvar cinikus magatartásával és alig burkolt támogatásával a magyar forradalmi vívmányok eltörlését érjék el.

4. Korponai Gábor felolvassa a Kossuth-csapat zászlajára kerülõ szövetségi emlékszalag szövegét. (1998) BL felv. 1848. augusztus 13-án Batthyány Lajos miniszterelnök rendelete értelmében az egyes települések saját önkénteseiket kellett a kijelölt táborba irányítani. Az így toborzott nemzetõrök többsége késõbb az elsõ 10 honvédzászlóaljak magját alkotva a magyar kormány haderejét alapozta meg. 5. Rakó József Pákozdon kötött emlékszalagot a nagykátai Kossuth-csapat zászlajára. (1998) BL felv. A felállított négy tábor közül a nagykátai és a tápiómenti nemzetõrök a váci és a szolnoki gyülekezõhelyre vonultak be. A váci tábor parancsnoka Ivánka Imre, míg a szolnoki az akkor még szinte ismeretlen Görgei Artúr százados volt. 6. Nagykátai hagyományõrzõk a 48-as honvéd eleik egyenruhájában a gyermekszövetség 1998-as pákozdi emlékútján. BL felv. A nagykátai diákkorú hagyományõrzõk Ivánka máriabesnyõi, Görgei budapesti sírjánál már többször tisztelegtek.1848 nyarán a Pest megyei nemzetõrök mintegy 5 ezer fõs egysége vett részt a szerb felkelõk elleni hadmûveletekben.

A horvát támadást elhárítására készülõ magyar sereg létszáma 17.500 fõ volt, melyben ott találjuk a váci és a szolnoki tábor újoncait is. A szeptember 28-án Batthyány miniszterelnök jelenlétében megtartott sukorói haditanács a Pest felé nyomuló horvát sereg megtámadását döntötte el. 7.  Az 1998-as szövetségi emlékút résztvevõi az 1848. szeptember 28-i haditanács helyszíne, a sukorói templom elõtt. BL Felv. A továbbiakban a nagykátai nemzetõrök szerepét kiemelendõ ismertetem a másnapi összecsapás krónikáját.

8. A Kossuth-csapat tagjai 1998. június 10-én Ivánka Imre, a Pest megyei nemzetõrök parancsnoka Máriabesnyõn levõ családi sírboltja elõtt. BL felv.A Pest megyei önkéntes nemzetõrség 1. és 2. zászlóalja Pákozdtól északra elhelyezkedõ jobbszárnyba sorolódott be. 9. Szabolcs Ferenc és Házkötõ Vendel diáktüzérek 2000-ben voltak a pákozdi emlékünnepség résztvevõi. BL felv.  Jellasics éppen a magyar jobbszárny ellen indított elõször támadást.Terve az volt, hogy a puskaport még nem szagolt magyar szárnyat dél felé, a Velencei-tó mocsaraiba szorítsa.

A magyar jobbszárny tehát a tó északi partján, a lovasberényi úttól déli irányba állott fel. 10.  A nagykátai Kossuth-csapat két tagja 2000-ben a pákozdi csata központi emlékmûve elõtt. BL felv. A magyar sereg gyalogságának több mint egyharmada tömörült itt, ahol a „szakértelmet” és a harci tapasztalatokat mindössze két sorezredi zászlóalj rutinja jelentette. Az igencsak mozgalmas terep különben akadályozta a lovasság mozgását. A magyar jobbszárny gyalogságát két század huszár és 8 löveg támogatta.

Kempen tábornok átkaroló támadását Ivánka Imre önkéntes nemzetõrei visszaverték. A tüzérségi elõkészítés után Jellasics ismét e gyengébbnek tartott jobbszárny ellen indított bekerítõ támadást a lovasberényi úton felvonulva. 11. A Mátray Gábor Általános Iskola tanára és két növendéke helyezte el 2000-ben Pákozdon az utókor tiszteletét jelképezõ koszorút. Házkötõ Vendel felv.Válaszul a magyar fél Pátkáig ûzte a horvátokat, melynek eredményeként Kempen vezérõrnagy fegyverszünetet kért.

12. Szabolcs Feri és Házkötõ Venci 2000-ben a nagykátai 6 fontos ágyú személyzetét alkották. BL felv.A tó partján álló Mészeg-hegy tetején a csata 100. évfordulóján, 1948. szeptember 29-én avatták azt az obeliszket, mely ma is messzire látszóan hirdeti a magyar fegyverek gyõzelmét. Az avatás napjától egészen a rendszerváltozásig szeptember 29-ike a Magyar Néphadsereg Napja címet viselte.

13. 2004. szeptember 26-án a pákozdi emlékünnepségen résztvevõ nagykátai hagyományõrzõk a „Hõsök zászlaja”-val. Balról-jobbra: Németh Ramóna, Béága Antal, Lisóczki Anita. BL felv.Büszkék vagyunk arra, hogy a magyar fegyverek elsõ gyõzelmében szerepük volt a nagykátai és a tápiómenti nemzetõröknek is. 14. A nagykátai diákok megtekintik a pákozdi csata emlékkiállítását. (2004)  BL felv. Rájuk emlékezve elõször a nevezetes csata 150. évfordulóján, 1998-ban látogattunk el Pákozdra. 

A „Kossuth Lajos azt üzente….” országos mozgalom keretében Nagykátáról indult egy autóbusz, mely többek között rajtunk kívül mendei, gyömrõi, budapesti hagyományõrzõket szállított a nevezetes helyszínre.

15. 2004-ben a nagykátai katonai hagyományõrzõk is tagjai voltak a díszszázadnak. BL felv. A Magyarország Felfedezõi Szövetség elsõ hivatalos pákozdi emlékútján a Kossuth csapat két tiszteletbeli tagját magas szövetségi elismerésben részesítette Rakó József országos elnök. Korponai Gáborné „Aranyszarvas”, Házkötõ János öregcserkész „Hazáért” kitüntetésben részesült, s rajta kívül még öt diákkorú hagyományõrzõ kapott jutalmat. Nagykátán a szövetség munkáját segítõ szülõ ezzel elõször kapott szövetségi elismerést. Az országos elnök emlékszalagot kötött a Kossuth csapat tavasszal avatott zászlajára.

16. 2004-ben három nagykátai hagyományõrzõ erõsítette a hadijáték személyi állományát. BL felv. Az 1998. szeptember 26-i emlékúton hat csapattagunk viselte a honvédruhát, a „Gyász és dicsõség” ifjúsági darabhoz készült attilákat. Az itt megrendezett játék keretében a csapatoknak saját csapatzászlajukat kellett megvédelmezniük. Hazafelé megálltunk a sukorói templomnál, hol a csata elõtti napon 1848-ban Batthyány elnökletével a haditanács zajlott. 1998 Pákozdhoz kapcsolható eseménye volt, hogy június 10-én a szabadságharc Pest megyei emlékhelyeit meglátogató emlékút keretében Máriabesnyõn Ivánka Imre honvédezredes, a Pest megyei nemzetõrök parancsnoka sírjánál tisztelegtünk.

1999-ben, a tápióbicskei ütközet 150. évfordulóján a Mátray iskola udvarán megalakult az ország elsõ diáktüzér katonai hagyományõrzõ csapata, s ezzel csapatunk hivatalosan is katonai hagyományõrzõ egyesületté vált. Ettõl fogva kerestük az alkalmat és lehetõséget, hogy egyenruhás tüzéreink minél több hadijáték, csataimitáció résztvevõi lehessenek. Természetesen az elsõ ilyen alkalom a tápióbicskei ütközetnek emléket állító tavaszi hadjáratos csatabemutatóban való közremûködés volt.

17. 2006. szeptember 29-én Pákozdon került sor a „Farkas Miklós Emlékérem” kitüntetés átadására. Egy évvel késõbb, 2000-ben a nagykátai és a tápióbicskei felnõtt tüzércsapat állományába került be egy napra két diáktüzérünk, Házkötõ Vendel és Szabolcs Ferenc. Elsõ ízben szerepelhettünk a Magyar Honvédség központi pákozdi ünnepségén. A fiúk közremûködtek a koszorúzásban majd résztvevõi voltak a hadijátéknak, a felvonulásnak.

18. A 2006. évi kitüntetett személyek a pákozdi csata emlékmúzeumában. Balról-jobbra: Juhász Péter, Jancsó István(felesége), Farmosi Judit, Káplár Béla. BL felv. 2004-ben ismét a Káplár Béla vezette tüzércsapattal kooperáltunk. A 156. évforduló 11 órakor az emlékhely koszorúzásával kezdõdött. Az emlékmû elõtt a honvédség és a katonai hagyományõrzõk alkotta díszszázad sorakozott fel, melynek a felnõttek mellett részese lehetett négy nagykátai diákkorú katonai hagyományõrzõ is. Ebben az évben már nem az ágyút kezeltük, hanem a székesfehérvári ifjakból álló honvédzászlóalj tagjai voltunk. A csataimitáció ebben az évben is a magyar fegyverek gyõzelmét hozta. Mint minden látogatás alkalmából, úgy most is megtekintettük a csata emlékmúzeumát.

19. A nagykátai küldöttség a pákozdi emlékünnepségen 2006-ban. 2004. szeptember 26-án a pákozdi emlékezés után Sárkeresztúrra látogattunk, Farkas Miklós hadnagy szülõfalujába.

2005-ben a Kossuth Lajos Hagyományõrzõ Csapat és a nagykátai temetõben nyugvó hadnagy szülõfaluja, Sárkeresztúr közösen alapított kitüntetést „Farkas Miklós Emlékérem” elnevezéssel. Az elsõ átadásra Nagykátán került sor, s a második adományozási ünnepséget 2006. szeptember 29-én tartottuk Pákozdon. Természetesen koszorút is hoztunk magunkkal: elsõ ízben Nagykáta város hivatalos koszorúját helyeztük el–mintegy emlékezve az egykori kátai nemzetõrökre- a magyar honvédség ünnepsége keretében.

A kettõs jubileum kapcsán megejtett rövid emlékezés és visszatekintés arra szolgáltat jó példát, hogy a nagykátai, tápióbicskei felnõtt és diákkorú katonai hagyományõrzõk immáron az ország számos pontján szerepelve öregbítik településük és a Tápiómente jó hírnevét.

                                                                                                                      Basa László

 

Nagykátai honvédek és hagyományõrzõk pákozdi csatában